Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

RODO

Klauzula informacyjna w celu promocji

 1. Administrator danych osobowych: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Manieczkach 63-112 Manieczki ul. Szkolna 6 sekretariat@zspmanieczki.pl .
 2. Inspektor Ochrony Danych: Mariusz Stasiak vel Stasek, e-mail: biuro@msvs.com.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/pana dane osobowe oraz dziecka przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań ustawowych w zakresie:
  • dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań statutowych szkoły w tym rekrutacji do placówki, prowadzenia dokumentacji nauczania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w zajęciach dodatkowych lub innych wydarzeniach organizowanych w Placówce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, gdyż jest to zadaniem realizowanym w interesie publicznym w związku z kształtowaniem postaw obywatelskich i rozwijaniu zainteresowań wychowanków;
  • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę to również w celu promocji placówki oraz osiągnięć uczniów poprzez rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawach autorskich.
 4. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.
  • Podanie danych w związku z realizacją zadań statutowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, a odmowa ich podania uniemożliwi korzystanie z oferowanych usług i świadczeń.
  • Udzielenie zgody na wizerunek jest dobrowolne, natomiast jej nie wyrażenie uniemożliwi promocję z wykorzystaniem wizerunku dziecka.
 5. Odbiorcy danych: serwis IT, dostawca hostingu strony, poczty oraz strony BIP, META INC
 6. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia promocji wydarzenia, korzystania z usług placówki, wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych lub w przypadku zgody do czasu wycofania zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pan/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Transfer i profilowanie: Dane nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, Przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA nastąpi w związku z publikacją na portalu Facebook. Meta Platforms, Inc. (dawniej Facebook) w ocenie TSUE nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Spółka Meta oświadcza, iż stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez komisję europejską. https://www.facebook.com/help/566994660333381
Data dodania: 2024-01-15 10:27:57
Data edycji: 2024-01-15 10:28:01
Ilość wyświetleń: 189

Kalendarz

Klasy

przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

"Hasłem wszystkich zgoda będzie..."

Gen. J. Wybicki
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej